Parklaan

In Ede-Oost wordt het steeds drukker op de weg. Daarom wordt er een nieuwe weg aangelegd: de Parklaan. Met de Parklaan voorkomen we verkeersproblemen in de toekomst. Bewoners van de Kazerneterreinen en het Enka-gebied zijn door de Parklaan straks snel thuis of op het werk.

Ligging    

De Parklaan ligt tussen de provinciale weg N224 en de rijksweg A12. De Veluwse Poort krijgt een uitstekende aansluiting op de rijksweg A12. Vanaf het viaduct bij de afslag Ede/Wageningen wordt een nieuwe weg aangelegd die parallel loopt aan de A12. De Parklaan gaat onder het Bovenbuurtweg-viaduct door en even verderop kruist de weg de A12 via een onderdoorgang. Ter hoogte van Hoekelum sluit de weg aan op de Edeseweg. Van daaruit gaat het verkeer verder richting Veluwse Poort. Vanaf het station gaat de Parklaan verder over de Kazerneterreinen naar de N224. Hoewel de Parklaan hier maar twee rijstroken heeft, voelt het door het vele groen als een brede laan. De Parklaan wordt landelijk vormgegeven en slingert zich organisch door het gebied.

Stand van zaken

Het bestemmingsplan Parklaan is nog niet onherroepelijk. De Raad van State moet nog uitspraak doen, maar wacht op antwoord van het Europese Hof in verband met Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Ondertussen is het duidelijk dat door de toename van het verkeer de noodzaak voor de aanleg van de Parklaan steeds groter wordt. Vooral bij Maurits noord en zuid gaan op korte termijn problemen ontstaan die ook tot onveilige situaties kunnen leiden. De tijdelijke P&R wordt steeds drukker, zeker wanneer de overige parkeergelegenheden rondom het station gesloten worden. Daarnaast groeit het aantal inwoners van de kazerneterreinen. De bewoners van de Eikenlaan ervaren nu al een toename in het verkeer.

Om deze twee redenen is besloten om de ontsluiting van Maurits noord nu al te gaan regelen. Het bestemmingsplan hoeft hiervoor niet te worden aangepast, de ontsluiting kan met een zogenaamd projectafwijkingsbesluit geregeld worden. Dit projectafwijkingsbesluit wordt momenteel voorbereid. Er wordt niet eerder dan in 2019 gestart met de werkzaamheden.

Veelgestelde vragen

Wat is de Parklaan?

De Parklaan is de nieuwe weg die alle ontwikkelingen in Veluwse Poort met elkaar gaat verbinden. Ook zorgt de Parklaan voor een goede aansluiting op de provinciale weg N224 en de rijksweg A12. Daarnaast biedt de weg oplossingen voor huidige knelpunten in het wegennet van Ede.

Waar ligt de Parklaan?

De Parklaan sluit in het noorden aan op de provinciale weg N224,op de rotonde bij Pannenkoekenhuis de Langenberg. Vanaf hier zal de Parklaan parallel aan de huidige Nieuwe Kazernelaan lopen om vervolgens de kazerneterreinen te doorkruisen en ter hoogte van de Berkenlaan aan te sluiten op de Klinkerbergerweg. Vanaf dit punt zal de Parklaan de bestaande infrastructuur volgen totdat de weg ter hoogte van de Hoekelumse Eng afbuigt in westelijke richting. Daar zal de Parklaan de A12 kruisen door middel van een tunnel. Vervolgens wordt de Parklaan aangesloten op de Dr. W. Dreeslaan ter hoogte van de Poortwachter.

Waarom wordt de Parklaan aangelegd?

De nieuwe ontwikkelingen in Veluwse Poort leveren in de toekomst een hogere verkeersdruk op. Om deze verkeersdruk probleemloos op te vangen is een nieuwe ontsluitingsweg noodzakelijk. Daarnaast biedt de Parklaan oplossingen voor al bestaande knelpunten in het wegennet van Ede.

Wordt de Parklaan een dubbele of een enkele weg?

De Parklaan wordt een weg met één rijbaan in beide rijrichtingen vanaf de Poortwachter tot het nieuwe kruispunt ter hoogte van de Hoekelumse Eng. Vanaf dit kruispunt tot en met de kruising ter hoogte van de Klinkenbergerweg bestaat de weg uit twee rijbanen per rijrichting. Vanaf de Klinkenbergerweg tot aan de provinciale weg N224 komt er één rijbaan per rijrichting.

Krijgt de Parklaan een apart fietspad?

Ja, het gedeelte vanaf de Hoekelumse Eng tot de N224 heeft een apart fietspad. De fietspaden in het tracé zijn afwisselend aan één of twee kanten van de weg gerealiseerd en voor een- of tweerichtingen fietsverkeer.

Wanneer wordt de Parklaan gerealiseerd?

Het bestemmingsplan Parklaan is nog niet onherroepelijk. De Raad van State moet nog uitspraak doen, maar wacht op antwoord van het Europese Hof in verband met Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Ondertussen is het duidelijk dat door de toename van het verkeer de maatschappelijke noodzaak voor de aanleg van de Parklaan steeds groter wordt. Met name bij de ontsluiting van Maurits noord en zuid zullen op korte termijn problemen gaan ontstaan die ook tot onveilige situaties kunnen leiden. De tijdelijke P&R zal steeds drukker worden, zeker wanneer de overige parkeergelegenheden rondom het station gesloten worden in verband met de werkzaamheden van het station. Daarnaast groeit het aantal inwoners van de kazerneterreinen. De bewoners van de Eikenlaan ervaren nu al een toename in het verkeer.

Om deze twee redenen is besloten om de ontsluiting van Maurits noord nu al te gaan regelen. Het bestemmingsplan hoeft hiervoor niet te worden aangepast, de ontsluiting kan met een zogenaamd projectafwijkingsbesluit geregeld worden. Dit projectafwijkingsbesluit wordt momenteel voorbereid. Door gewijzigde inzichten en onderzoeken duurt de voorbereiding van het projectafwijkingsbesluit langer dan gehoopt. We kunnen momenteel niet met zekerheid zeggen wanneer de vergunning/projectafwijkingsbesluit concreet zal worden aangevraagd. Wanneer we zover zijn, zal er uitgebreid in de directe omgeving én in de lokale media gecommuniceerd worden. Er zal in ieder geval niet eerder dan 2019 worden gestart met de werkzaamheden.

Voor de overige delen wordt onderzocht of er alternatieve scenario’s zijn voor de aanleg van (delen van) de Parklaan.

Wanneer wordt gestart met het verplaatsen van de aansluiting op de A12 van de oostzijde van de Dr. W. Dreeslaan naar de westzijde van de Dr. W. Dreeslaan?

Naar verwachting vindt de realisatie hiervan pas plaats in 2020, wanneer er een onherroepelijk bestemmingsplan is.

Hoe ziet het proces van de Parklaan eruit?

Op 30 juni 2011 is het Functioneel Ontwerp Parklaan vastgesteld door de gemeenteraad. Dit Functioneel Ontwerp beschrijft waar de Parklaan komt te liggen, hoe de weg wordt vormgegeven en hoe de weg landschappelijk en stedenbouwkundig wordt ingepast.

In september  2012 is het bestemmingsplan Parklaan vastgesteld door de gemeenteraad. Dit is een juridische vertaling van het Functioneel Ontwerp om de aanleg van de Parklaan mogelijk te maken. Tegen het bestemmingsplan is echter bezwaar gemaakt bij de Raad van State. In maart 2016 heeft de gemeenteraad een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. Ook hiertegen is bij de Raad van State een aantal van de bezwaren ingediend en is een voorlopige voorziening aangevraagd. De Raad van State heeft de voorlopige voorziening toegekend. De gemeente is nu in afwachting van de inhoudelijke behandeling van de bezwaren door de Raad van State.

Voor wat betreft de inhoudelijke behandeling van de bezwaren op het gebied van stikstof is helaas vertraging ontstaan. De Raad van State heeft in mei 2017 besloten om zogenaamde prejudiciële vragen aan het Europese Hof te stellen inzake de toepassing van de Programmatische Aanpak Stikstof. Pas als de Raad van State hierop antwoord heeft gekregen van het Europese Hof, wordt het bestemmingsplan Parklaan behandeld. Het is onduidelijk hoeveel tijd dit in beslag neemt.

Wordt er ook rekening gehouden met aspecten zoals bijvoorbeeld geluid, luchtkwaliteit, bomen, ecologie en natuur?

Met al deze aspecten wordt rekening gehouden. De waarde van het landschap is van groot belang en dus wordt er zorgvuldig mee omgegaan. Onderzoeken op het gebied van geluid, luchtkwaliteit, bomen, ecologie en natuur zijn in het kader van de bestemmingsplanprocedure uitgevoerd. Daarnaast worden de verschillende aspecten al tijdens het proces vertegenwoordigd door gemeenteambtenaren uit de bijbehorende disciplines.

Is het voor de aanleg van de Parklaan nodig om grond te verwerven van particuliere eigenaren?

Ja, het is nodig dat de gemeente op een paar locaties grond verwerft van particuliere eigenaren. De gemeente is in gesprek met de betreffende eigenaren en heeft al enkele gronden gekocht.